جزئیات:


عنوان پروژه
حمل و نقل شهری و جاده ای
کارفرما
شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو
وب سایت کارفرما
شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو
پیمانکار
ایرانیان ترابر آسیا
تاریخ شروع
11/14/2014
تاریخ پایان
11/14/2017
مدت قرارداد (سال) : 3.01:04:00

توضیحات:

حمل انواع پالت و قالب های بزرگ و کوچک و قطعات مختلف در مسیر های مختلف


تصاویر مربوط به پروژه: