جزئیات:


عنوان پروژه
حمل و نقل جاده ای لوله
کارفرما
شرکت لوله و تجهیزات سدید
وب سایت کارفرما
شرکت لوله و تجهیزات سدید
پیمانکار
ایرانیان ترابر آسیا
تاریخ شروع
1/1/1995
تاریخ پایان
1/1/1996
مدت قرارداد (سال) : 1.00:20:00

توضیحات:

حمل بیش از 300 هزار شاخه لوله با ابعاد بسیار بزرگ از تهران به بندر


تصاویر مربوط به پروژه: