جزئیات:


عنوان پروژه
تخلیه و بارگیری با لیفتراک
کارفرما
شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا
وب سایت کارفرما
شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا
پیمانکار
ایرانیان ترابر آسیا
تاریخ شروع
1/1/2000
تاریخ پایان
1/1/2003
مدت قرارداد (سال) : 3.01:04:00

توضیحات:

در این پروژه تعداد بیش از 12 لیفتراک به صورت سه شیفت کاری در شبانه روز و بیش از 35 تن از رانندگان شرکت مشغول خدمات رسانی بودند


تصاویر مربوط به پروژه: