برخی از پروژه های انجام شده :حمل و نقل شهری و جاده ای

کار فرما:
شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو

پیمانکار: ایرانیان ترابر آسیا

حمل و نقل جاده ای لوله

کار فرما:
شرکت لوله و تجهیزات سدید

پیمانکار: ایرانیان ترابر آسیا

تخلیه و بارگیری با لیفتراک

کار فرما:
شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا

پیمانکار: ایرانیان ترابر آسیا

تخلیه و بارگیری با لیفتراک

کار فرما:
شرکت لاستیک پارس

پیمانکار: ایرانیان ترآبر آسیا

حمل و نقل شهری و جاده ای

کار فرما:
شرکت محور سازان ایران خودرو

پیمانکار: ایرانیان ترابر آسیا

حمل و نقل انواع پالت و قالب

کار فرما:
شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا

پیمانکار: ایرانیان ترابر آسیا