برخی از پروژه های تخلیه و بارگیری انجام شدهتخلیه و بارگیری با لیفتراک

کار فرما:
شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا

پیمانکار: ایرانیان ترابر آسیا

تخلیه و بارگیری با لیفتراک

کار فرما:
شرکت لاستیک پارس

پیمانکار: ایرانیان ترآبر آسیا